Hủy

Trần Văn Tùng

Bộ Khoa học công nghệ

Giới thiệu

Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ.

Công tác phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.

Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng.Các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản của Bộ và kế hoạch đầu tư phát triển của ngành.

Công tác tổ chức cán bộ (giúp Bộ trưởng).

Công tác thanh tra (giúp Bộ trưởng).

Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh...).

Thông tin liên hệ
  • Trần Văn Tùng

  • Bộ Khoa học công nghệ

Gửi hồ sơ Startup

  Về trang chủ
  Hotline: 01292 333 444   Liên hệ quảng cáo