Hủy

Bùi Kim Thùy

Đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC)

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Bùi Kim Thùy

  • Đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC)

Gửi hồ sơ Startup