Hủy

Nguyễn Minh Phúc

Quản lý chương trình Công ty CP Tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (VIISA)

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Nguyễn Minh Phúc

  • Quản lý chương trình Công ty CP Tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (VIISA)

Gửi hồ sơ Startup