Hủy

Nguyễn Trọng Phước

Phó giám đốc đầu tư VIISA

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Nguyễn Trọng Phước

  • Phó giám đốc đầu tư VIISA

Gửi hồ sơ Startup