Hủy

Tag:

My China Roots

Ứng dụng giúp người gốc Hoa tìm kiếm tổ tiên

Phần lớn cuộc, Raymond Douglas Chong gần như không biết gì về gốc gác Trung Quốc có hơn 150 thế hệ và 4.000 năm lịch sử của mình.
17/5/2021, 11:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào