Hủy

Tag:

thơi gian thi Hack4Growth- Covid Endgame

Cuộc thi Hack4Growth tìm kiếm ý tưởng chống Covid-19

Những ý tưởng, giải pháp và công nghệ ở nhiều lĩnh vực khác nhau được kêu gọi tham gia cuộc thi Hack4Growth - Covid Endgame,...
25/5/2020, 11:20   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn